„Náplast“ na pracovní úraz

Nemělo by k nim docházet, ale dochází k nim. K pracovním úrazům, které jsou v některých profesích vzácnější a v některých naopak hojnější. To podle toho, co se v takovém zaměstnání dělá, s čím se tam pracuje a vlastně i kdo tam pracuje.
Pracovní úraz vzniká tehdy, když dozná zaměstnanec újmy na zdraví nebo v krajním případě i zemře při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi nezávisle na své vůli a je poškozen krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Pracovním úrazem je ale i stav, kdy dojde k úrazu při jakékoliv jiné činnosti vykonávané na příkaz zaměstnavatele, při služební cestě i práci na dohodu nebo dobu určitou, a rovněž mimo pracovní dobu v případě, že se poškozený zranil v areálu firmy, jež ho zaměstnává, respektive v místě výkonu práce.

nehoda

Pokud dojde k pracovnímu úrazu, má poškozený při splnění podmínek nárok na patřičné odškodnění. Tedy na

  1. náhradu škody na zdraví, alias bolestné či ztížené společenské uplatnění
  2. náhradu za ztrátu na výdělku
  3. náhradu nákladů spojených s léčením
  4. náhradu věcné škody, došlo-li současně s úrazem k poškození osobních věcí

A je zákonité, že v případě smrti dotyčného poškozeného náleží některá odškodnění za pracovní úraz i pozůstalým. Kteří „se mohou těšit“ na

  1. jednorázové odškodnění
  2. náhradu za přiměřené náklady spojené s pohřbem
  3. náklady na výživu pozůstalých
  4. náhradu případné věcné škody
  5. a náklady spojené s léčením

pracovní úraz
Ovšem je nasnadě, že ne všichni zaměstnanci nahlásí coby pracovní úraz skutečně pracovní úraz, a na druhou stranu že zaměstnavatelé vesměs netouží po tom, aby utráceli vlastní peníze. A proto je nezbytné vždy a za všech okolností dodržet podmínky a pravidla, jež se na pracovní úrazy vztahují, aby bylo vše nad slunce jasné a prokazatelné. Aby se dalo jednoznačně prokázat, zda o pracovní úraz jde či ne.

A pokud je pak zaměstnanec nespokojen s tímto posouzením nebo s výší odškodnění, jež mu byla přiznána?
Pak je možná revize znalcem a nový znalecký posudek. S čímž vám ochotně pomohou ti, jež naleznete pod výše uvedeným odkazem. Abyste z neznalosti zbytečně netratili.